Informace o zpracování osobních údajů

Společnost I. RTN s.r.o., a. s., IČO: 27171809, se sídlem Sluneční náměstí 2562, 158 00 Praha 13, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 101778 (dále jen “I. RTN s.r.o.“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společnostní I. RTN s.r.o.

I.RTN s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí v souladu s právními předpisy ustanovení GDPR, které stanovuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, a v tomto rozsahu zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních nahrazuje. General Data Protection Regulation je obecné nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679/EU.

 

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

I.RTN s.r.o. zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje I. RTN s.r.o., shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně pět let po jeho skončení nebo po dobu dvou let, pokud k uzavření smlouvy nedojde.

Základní účely zpracování osobních údajů společností I. RTN s.r.o.:

 

Rozsah zpracování osobních údajů společností I.RTN:

I.RTN zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

Zdroje osobních údajů:

I.RTN s.r.o. získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy, příp. od třetích osob (správce, člen SVJ).

Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle I. RTN s.r.o. a jejích zaměstnanců zpracovávány také Zpracovateli I. RTN s.r.o., a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

I.RTN s.r.o. zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je společností I. RTN s.r.o. technicky a organizačně zabezpečena v souladu s GDPR. Stejné zabezpečení vyžaduje I. RTN s.r.o. i od Zpracovatelů osobních údajů.

Pověřenec IRTN s.r.o.

I.RTN s.r.o. informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

 

Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

I.RTN s.r.o. poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že I. RTN s.r.o. nebo smluvní Zpracovatel společnosti I. RTN s.r.o. provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

I.RTN s.r.o. vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nařízení GDPR

I.RTN s.r.o. si tímto dovoluje informovat, že dne 25. května 2018 nabyde účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), které bude přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky. V návaznosti na tuto skutečnost bude tato Informace o zpracování osobních údajů aktualizována tak, aby ke dni 25. května 2018 zcela reflektovala novou právní úpravu ochrany osobních údajů fyzických osob upravenou v GDPR.

Vymezení užitých pojmů:
Zavřít okno